Kezdőlap arrow Lakossági hitel arrow Közalkalmazotti hitel

Közalkalmazotti hitel

Közalkalmazotti, köztisztviselői hitel
Köztisztviselői hitel hitelajánlat adatlap

Közalkalmazotti, köztisztviselői hitelKözalkalmazottak, bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak részére nyújtott lakáskölcsönök. Állami alkalmazottak lakáskölcsöneihez kapcsolódó állami kezesség vállalása.

Az állami alkalmazottak - állami kezesség - igénybevételének feltételeit az (1992. évi XXXIII. tv.) Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a (1997. évi LXVII. évi tv.) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény, a (1997. évi LXVIII. tv.) Igazságügyi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint a (1994. évi LXXX. tv.) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalók és a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szabályozza.


Jogosult személyek feltételei:


 • a.) Határozatlan időre létesített munkaügyi jogviszony
 • b.) Legalább 3 éves közalkalmazotti jogviszony
 • c.) Felmentési vagy lemondási idejét nem tölti
 • d.) Nem folyik ellene fegyelmi eljárás vagy
 • e.) Nem áll büntetőeljárás alatt
 • f.) Korábban igényelt kezességvállalással biztosított hitelrészt a nyújtó hitelintézetnek kiegyenlítette, illetve az igénylővel közös háztartásban élő házas vagy élettárs - az igénylés időpontjában - állami kezességvállalással biztosított lakáscélú kölcsön törlesztésére nem kötelezett.
 • Az a)-d) pontban foglalt feltételek teljesülését, valamint a kezességvállalás alapjául szolgáló jogviszony fennállását a munkáltatói jogkör gyakorlója igazolja.
 • Az e)-f) pontokban foglalt feltételek teljesüléséről az igénylő nyilatkozik a kölcsönt nyújtó hitelintézetnek.
 • Kedvezményezett cél: új lakás felépítése, új és használt lakás vásárlása.
 • Igénybe vehető kölcsönök típusai:
 • Kiegészítő kamattámogatott lakáshitel
 • Jelzáloglevél kamattámogatott lakáshitel
 • A hitelcél megvalósítására igénybevett állami kamattámogatott lakáshitelek egyéb hitelkonstrukcióval nem kombinálhatók!

 

 

A hitelek futamideje

 

Terméktípustól függően minimum 1, 5, illetve 6 év, maximum 35 év, amelyből kamattámogatás a hitel futamidejének első 20 évében jár. A futamidő elején választható türelmi idő is, mely 3-tól 5 évig terjedhet. Türelmi idő igénylése esetén (amely magában foglalja az esetleges rendelkezésre tartási időt is) a minimális futamidő nem lehet kevesebb, mint 20 év.
Állami kezességgel biztosított lakáskölcsön akkor igényelhető, ha:

Lakásvásárlás esetén az eladó a jelzáloghitel adósának, adóstársának nem - a Ptk. 685. § b) pontja szerinti - közeli hozzátartozója és nem élettársa. Ez alól kivétel a közös tulajdon megszüntetése, ide nem értve a házasság, illetve az élettársi kapcsolat fennállása alatt a házastársak, illetve élettársak között fennálló közös tulajdon megszüntetését.

Lakás építése, vásárlása esetén az adósnak, adóstársnak, ezek házastársának, élettársának és szülői felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, valamint az együttköltöző családtagjainak írásban tett nyilatkozata alapján a 12/2001 Korm. rendelet szerinti jelzáloglevél kamattámogatott, illetőleg kiegészítő kamattámogatott, valamint a korábban hatályban volt jogszabályok alapján államilag támogatott lakásépítési, -vásárlási, -bővítési célú fennálló kölcsönük (a továbbiakban együtt: államilag támogatott kölcsön) nincs, illetve, ha a fenti pontban szereplő személyeknek államilag támogatott kölcsönük van, és együttes nyilatkozatukban vállalják, hogy azt a korábbi kölcsönt folyósító hitelintézetnek az új kölcsönszerződés aláírását követő 360 napon belül visszafizetik.

 

Maximális felvehető hitelösszeg

 

A nyújtható kölcsön összege (a banki kölcsönrész és az állami kezességgel fedezett kölcsön összege) nem haladhatja meg a Bank által a hitelcél ingatlanra megállapított hitelbiztosítéki érték 100%-át, illetve a 12/2001 Kormány rendeletben az adott termékkonstrukcióra vonatkozó maximális hitelnagyságot.


Új lakás vásárlása, építése esetén: 15 millió forintot

Használt lakás vásárlása esetén: 5 millió forintot

Adósminősítés

 

Az igénylőnek a kölcsönt nyújtó hitelintézet belső szabályai szerint - saját, illetve adóstársa jövedelmi helyzetét is figyelembe véve - a kölcsön teljes összegére (tehát az állami kezességgel biztosított és a kezességgel nem biztosított banki kölcsönre) vonatkozóan hitelképesnek kell lennie. Tehát az igényelt konstrukció csak jövedelem alapon nyújtható.
Állami kezességvállalás:
Az állam a mindenkori költségvetési törvényben foglaltak terhére készfizető kezességet vállal a közalkalmazott, bíró, ügyész, igazságügyi alkalmazott által a lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt - a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerint kamattámogatott - kölcsön összegének a hitel fedezetéül szolgáló, hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-át meghaladó részére legfeljebb e hitelbiztosítéki érték 100%-ig.
Kezességvállalási díj, és annak megfizetése:
Amennyiben az állami alkalmazotti jogviszony megszűnik a még fennálló kezesség után a központi költségvetés javára - a hitelintézet útján - egyszeri kezességvállalási díjat kell fizetnie. A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség összegének 2%-a.
 
< Előző

 
MNB: 113080142752